மூடு

வருவாய் நிர்வாகம்

பெயர் மொத்த எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டங்கள் 2
வருவாய் வட்டங்கள் 7
வருவாய் குறுவட்டங்கள் 24
வருவாய் கிராமங்கள் 562

 

வருவாய் கோட்டங்கள்-2
வ.எண் வருவாய் கோட்டம் பெயர்
1 திருக்கோயிலூர்
2 கள்ளக்குறிச்சி

 

வருவாய் வட்டங்கள்-7
வ.எண் வருவாய் கோட்டம் வருவாய் வட்டம்
1 திருக்கோயிலூர்

1.திருக்கோயிலூர்

2.உளுந்தூர்பேட்டை

2 கள்ளக்குறிச்சி

1.கள்ளக்குறிச்சி

2.சங்கராபுரம்

3.சின்னசேலம்

4.கல்வராயன் மலை

5.வாணாபுரம்

 

வருவாய் குறு வட்டங்கள்-24
வ.எண் வருவாய் கோட்டம் மொத்த வட்டம் மொத்த குறுவட்டம்
1 திருக்கோயிலூர் 2 10
2 கள்ளக்குறிச்சி 5 14

 

வருவாய் கிராமங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை : 562

வட்டம் மற்றும் குறுவட்டம் வாரியான கிராம விவரம்
வ.எண் வட்டத்தின் பெயா் வருவாய் கிராமங்களின் எண்ணிக்கை
1. திருக்கோயிலூர் 74(PDF 20KB)
2. உளுந்தூர்பேட்டை 151(PDF 35KB)
3. கள்ளக்குறிச்சி 93(PDF 25KB)
4. சங்கராபுரம் 133(PDF 32KB)
5. சின்னசேலம் 63(PDF 19KB)
6. கல்வராயன் மலை 44(PDF 15KB)
7. வாணாபுரம்