மூடு

தேர்தல்

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2021 – படிவம் 9,10,11 & 11A

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2021 – 29-12-2020 முடிய
வ.எண். தொகுதி எண் மறறும் தொகுதியின் பெயர் படிவம் 9 ன் சுருக்கம் படிவம் 10 ன் சுருக்கம் படிவம் 11 ன் சுருக்கம் படிவம் 11A ன் சுருக்கம்
1. 77. உளுந்தூர்பேட்டை இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 5MB) இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 393 KB) இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 3.3 MB) இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 1.5MB)
2. 78. ரிஷிவந்தியம் இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 5.2MB) இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 467KB) இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 3.2MB) இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 1.1MB)
3. 79. சங்கராபுரம் இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 5.1MB) இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 397KB) இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 2.9MB) இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 1.7MB)
4. 80. கள்ளக்குறிச்சி(SC) இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 5.1MB) இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 503KB) இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 3.4MB) இங்கே சொடுக்கவும்(PDF 1.7MB)

 

TNLA-2021 வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களின் படிவங்கள்
படிவம்-I (PDF 33KB) படிவம்-II (PDF 543KB) படிவம்-III (PDF 397KB)