மூடு

தேர்தல் துறை

Chief Electoral Officer Inspection

Chief Electoral Officer Inspection

 

 

 

 

 

 

 

 

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் – 2024 வெளியிடுதல்

  • Draft Electoral Roll-2024 Publication on 27.10.2023

வாக்காளர் தகவல்
விவரம் இணைப்பு விவரம் இணைப்பு
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சொடுக்குக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி, தமிழ் நாடு சொகுக்குக
வாக்காளர் சேவைத் தளம் சொடுக்குக வாக்காளர் விழிப்புணர்வு தளம் சொடுக்குக
தேசிய குறைதீர் சேவைத் தளம் சொடுக்குக முறையான வாக்காளர் கல்வி மற்றும் தேர்தல் பங்கேர்ப்புத் திட்டம் சொடுக்குக
சட்டமன்ற தேர்தல் 2021 – வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவினம் சொடுக்குக இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் காலாண்டு இதழ்கள் சொடுக்குக
இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் - 2024
சொடுக்குக வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல் சொடுக்குக
சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் சொடுக்குக
வாக்குச்சாவடி முகவர் பட்டியல் சொடுக்குக

 

படிவம்  9, 10, 11, 11A & 11B

இணைப்பு இணைப்பு இணைப்பு இணைப்பு
சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் -2024 சொடுக்குக    
சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் -2023 சொடுக்குக தொடர் திருத்தம் – 2022 சொடுக்குக
சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் -2022 சொடுக்குக
தொடர் திருத்தம் – 2021 சொடுக்குக

 

Polling Personnel Annexure

   
வாக்குச்சாவடி பணியாளர்கள் படிவம்
இணைப்பு-I (PDF 33KB) இணைப்பு-II (PDF 543KB) இணைப்பு-III (PDF 397KB)