மூடு

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2022

படிவம்  9, 10, 11 &  11A

01.11.2021 முதல் 30.11.2021 வரையிலான பெறப்பட்ட படிவங்கள் 

வ.எண். எண் மற்றும் சட்டமன்ற தொகுதியின் பெயர் சேர்த்தல் நீக்கம் திருத்தம் இட மாற்றம்
1. 77. உளுந்தூர்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
2. 78. ரிஷிவந்தியம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
3. 79. சங்கராபுரம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
4. 80. கள்ளக்குறிச்சி (தனி) படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A