மூடு

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2023

படிவம்  9, 10, 11, 11A & 11B

09.11.2022 முதல் 02.01.2023 வரையிலான பெறப்பட்ட படிவங்கள் 

வ. எண். எண் மற்றும் சட்டமன்ற தொகுதியின் பெயர் சேர்த்தல் நீக்கம்
திருத்தம்
தொகுதிக்குள் 
முகவரியை மாற்றுதல்
தொகுதிக்கு வெளியே 
முகவரியை மாற்றுதல்
1. 77. உளுந்தூர்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
2. 78. ரிஷிவந்தியம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
3. 79. சங்கராபுரம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
4. 80. கள்ளக்குறிச்சி (தனி) படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B