மூடு

உதவி அழைப்பு

உதவி அழைப்பு மையம் விவரம்- கள்ளகுறிச்சி மாவட்டம்
வ. எண் விவரம் அழைப்பு எண்
1. மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை 1070
2. மாவட்ட ஆட்சியரக கட்டுப்பாட்டு அறை 04146-223265
3. மாவட்ட ஆட்சியரக தொலைபேசி கட்டுப்பாட்டு அறை 04146-223264 to 223268
4. காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறை 100
5. விபத்து உதவி அழைப்பு எண் 108
6. தீ அணைப்பு 101
7. அவசர ஊர்தி அழைப்பு எண் 102
8. குழந்தை உதவி அழைப்பு 1098
9. பேரிடர் உதவி அழைப்பு எண் 1077
10 பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்பு 1091
11 BSNL உதவி அழைப்பு எண் 1500
12 குடிநீர் சேவை எண் 1800-425-3566
13 ஆதார் சேவை எண் 1947