மூடு

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை

செயல்பாடுகள்

ஆதிதிராவிடர் மக்கள் பெரும்பாலானோர் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய சமூகத்தின் விளிம்பில் உள்ளனர். அதிகமான குடும்பங்கள் வசதி வாய்ப்புகள் இன்றி உள்ளதோடு கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருவாய் ஈட்டும் வழிகளில் பல திட்டங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

  • நலத் திட்டங்கள்
  • செயலாக்க அமைப்பு
  • பள்ளிகள் மற்றும் விடுதிகள்
  • சிறந்த தனியார் பள்ளிகளில் சேர்த்தல்
  • கல்வி உதவித் தொகை, கல்வி கட்டண சலுகைகள், பாிசுத் தொகைத் திட்டம்
  • பெண் கல்வி ஊக்குவிப்பு சிறப்பு திட்டம்
  • தீண்டாமை ஒழிப்பு
  • அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்துதல்